15 April 2016
Nguyễn Huy Côn - Tuyền Linh - Phan Anh
Nguyễn An Bình - Nguyễn Quí Đại - Huy Uyên
Võ Công Liêm - Lê Thành Chung - Luân Hoán
Hư Hao - Lại Thị Mơ - Thái Huy Long 
M.H. Hoài Linh Phương

1 April 2016
Luân Hoán - Lại Thị Mơ - M.H. Hoài Linh Phương 
Ấu Tím - Nguyễn An Bình - Trần Huy Sao
Võ Công Liêm - Hoàng Quân - Lê Thành Chung
Thái Huy Long - Tuyền Linh - Huy Uyên 
Hư Hao - Lương Ngọc Thành - Phan Anh
Lê Phước Dạ Đăng - Phan Thành Khương

Newly Posted
Music In April 2016

Movie Themes

Nat King Cole

Nguyễn Ánh 9

Prince

1.  Đừng gọi tôi là văn sĩ
2.  Minh Béo bị bắt ở Mỹ
3.  Giới thiệu sách mới
4.  Nghèo
5.  Vài vần thơ
6.  Thiên đàng
7.  Đi thăm họa sĩ Khánh Trường và cô giáo cũ
8.  Hình bìa của báo Time và Newsweek, 4-1975
9.  Thời điểm lịch sử  ... 4-1975
10.
 Cá chết dọc biển từ Hà-Tĩnh xuống Đà-Nẵng

 


1. Người Mưu Thần Chước Quỷ (Shiba Ryotaro)

2. 
Cô Gái Trăm Phần Trăm Trong Một Sáng

Đẹp Trời Tháng Tư (Murakami Haruki)Art Wolfe: Nature & Cultural Protographer
Just Published:
1. Bắc Kỳ 
(Short Essays by Nguyễn Tài Ngọc)
2. Huế, Một Thuở Kinh Đô 
(Documentary by Mai Khắc Ứng)
3. Hồ Chí Minh - Chân Dung Một Cuộc Đời 
Ho Chi Minh - A Life (by William J. Duiker)
(Lâm Hoàng Mạnh translates into Vietnamese)
4. Những Lựa Chọn Khó Khăn
Hard Choices (by Hillary R. Clinton) 
(Lâm Hoàng Mạnh translates into Vietnamese)

Coming Soon:
Vietnamese Authors
Tác Giả Việt Nam
(Lê Bảo Hoàng collected)
Donation in April 2016:
 
Dung Tien Le (Saigon, Vietnam)
Hai Tran (Centreville, VA)
A writer (Texas)
Phien V Nguyen (Corona, CA)

Basic Make-upVietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009